Regulamin Sklepu Edukacji Inwestowania w Nieruchomości

Dzień dobry!


Poniżej znajdziesz regulamin sklepu Edukacji Inwestowania w Nieruchomości, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobach nabycia subskrypcji na potrzeby korzystania z forum Edukacja Inwestowania w Nieruchomości, sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych metodach płatności, możliwości odstąpienia od umowy, postępowaniu reklamacyjnym.


Sklep należy do spółki Edukacja Inwestowania w Nieruchomości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kieleckiej 21, 61-351 Poznań, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000412848, posługującej się numerem REGON: 302059548 oraz NIP: 7822547030.


W razie jakichkolwiek pytań związanych z serwisem lub regulaminem, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem sklep@zainwestowani.pl lub pod nr tel. +48 533 585 787 od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15.

§ 1
Definicje

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:


1. Forum – system teleinformatyczny należący do Sprzedawcy, który jest dostępny pod adresem elektronicznym https://wiedza.edukacjainwestowania.pl/login/ i w ramach którego Sprzedawca udostępnia zasoby teleinformatyczne Użytkownikom;


2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;


3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną;


4. Produkty Cyfrowe — wszelkie treści cyfrowe, inne niż Treści Forum, które są prezentowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu i które Kupujący może nabyć za określoną cenę;


5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego;


6. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://nowa.edukacjainwestowania.pl/regulamin;


7. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://edukacja.salescrm.pl/shop


8. Sprzedawca – Edukacja Inwestowania w Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kieleckiej 21, 61-351 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000412848, posługująca się numerem REGON: 302059548 oraz NIP: 7822547030;


9. Strony — Sprzedawca i Kupujący;


10. Subskrypcja – indywidualny dostęp Kupującego do Forum przez czas określony, wynoszący maksymalnie 12 miesięcy;


11. Treści Forum – wszelkie treści cyfrowe zamieszczane przez Sprzedawcę lub użytkowników w ramach Forum, w szczególności szkolenia, webinary, kursy, dokumenty itp.;


12. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, która dotyczy Usług Elektronicznych, zakupu Subskrypcji lub zakupu Produktu Cyfrowego;


13. Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość nabycia Subskrypcji w celu uzyskania dostępu do zawartości Forum, w szczególności zamieszczonych tam Treści Forum, a także możliwość nabywania Produktów Cyfrowych. Zasady dotyczące uzyskania dostępu do Forum oraz korzystania z Forum określa odrębny regulamin Forum, który jest dostępny pod adresem internetowym http://nowa.edukacjainwestowania.pl/regulaminforum. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem Forum przed dokonaniem zakupu Subskrypcji, a w szczególności jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia warunki bycia użytkownikiem Forum. Sprzedawca, pomimo dokonania zakupu Subskrypcji, jest uprawniony do odmowy przyznania Kupującemu dostępu do Forum lub zablokowania dostępu do Forum w przypadkach wskazanych w regulaminie Forum.


2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Stron.


3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

- dostęp do Internetu,

- standardowy system operacyjny,

- standardowa przeglądarka internetowa,

- posiadanie aktywnego adresu e-mail.


4. Kupujący nie może uzyskać dostępu do zawartości Forum anonimowo ani pod pseudonimem.


5. Podczas korzystania z Sklepu zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w celu nabycia Subskrypcji lub wybranego Produktu Cyfrowego.


2. W celu złożenia zamówienia na Subskrypcję lub Produkt Cyfrowy Kupujący nie jest zobowiązany posiadać konto Użytkownika, co oznacza, że może nabyć Subskrypcję lub Produkt Cyfrowy bez jednoczesnego rejestrowania się w systemach teleinformatycznych Sprzedawcy jako Użytkownik. Jednocześnie w systemach teleinformatycznych Sprzedawcy przechowywane są dane Kupującego oraz historia korzystania ze Sklepu.


3. Jeżeli Sprzedawca udostępnia w ramach Sklepu opcję zapisu do newslettera, a Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach i produktach Sprzedawcy. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.


4. Samo przeglądanie strony głównej Sklepu jest nieodpłatne. Natomiast uzyskanie dostępu do zawartości Sklepu, w tym Subskrypcji lub Produktów Cyfrowych, jest odpłatne.


5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.


6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

§ 4
Korzystanie ze Sklepu

1. Kupujący zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:


1) korzystać ze Sklepu w sposób niezakłócający korzystania ze Sklepu przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Sklepu, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

2) nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w Sklepie jakimkolwiek osobom trzecim.


2. W razie korzystania z Sklepu w sposób sprzeczny z Regulaminem Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Sklepu, w tym do zawieszenia konta Użytkownika, jak również posiada prawo usunięcia treści bezprawnych, które zostały dostarczone przez Kupującego.


3. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Sklepu, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

§ 5
Subskrypcja i Produkty Cyfrowe

1. Dostęp do Forum, w tym Treści Forum, jest możliwy w ramach Subskrypcji zapewniającej dostęp do Forum przez okres 12 miesięcy. Dostęp do Produktów Cyfrowych jest możliwy po złożeniu zamówienia oraz opłaceniu go w pełnej wysokości.


2. Ceny Subskrypcji oraz Produktów Cyfrowych prezentowane są Kupującemu na stronie głównej Sklepu oraz w trakcie składania zamówienia.


3. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto.


4. Hasło Dostępu do Forum zostanie przyznane Kupującemu niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranej przez Kupującego Subskrypcji. Od tego dnia będzie liczony okres dostępu przypisany do zakupionej Subskrypcji. Po upływie okresu odpowiadającego zakupionej Subskrypcji Kupujący utraci możliwość dostępu do Forum. Kupujący ma jednak możliwość przedłużenia Subskrypcji przed jej wygaśnięciem o kolejny okres wynoszący 12 miesięcy.

§ 6
Produkty Cyfrowe

1. Sprzedawca oferuje Kupującym możliwość nabywania Produktów Cyfrowych. Rodzaj Produktów Cyfrowych, jakie są dostępne, jest opisany na stronie Produktu Cyfrowego.


2. Sprzedawca dokłada starań, aby Produkty Cyfrowe były rzetelne, aktualne i bez błędów.

Jednocześnie Kupujący powinien mieć świadomość, że:


a) przy wykorzystywaniu jakiegokolwiek Produktu Cyfrowego należy uwzględniać istniejące okoliczności faktyczne i prawne oraz dostosować go do tych okoliczności — wykorzystanie Produktu Cyfrowego bez uprzedniego dostosowania może spowodować, że Produkt Cyfrowy nie będzie spełniał oczekiwań Kupującego;

b) z uwagi na częste zmiany stanu prawnego przed każdorazowym wykorzystaniem Produktu Cyfrowego należy przeanalizować, czy nie doszło do zmian przepisów, które mogą spowodować, że Produkt Cyfrowy nie będzie odpowiadał aktualnemu prawu;

c) Sprzedawca nie daje gwarancji, że Produkt Cyfrowy umożliwi realizację wszystkich celów założonych przez Kupującego, a w szczególności, że dzięki Produktowi Cyfrowemu Kupujący w każdej sytuacji osiągnie skutek, jakiego oczekuje;

d) Produkt Cyfrowy wykorzystany przez Kupującego w jego działaniach ze względu na swoją specyfikę może podlegać interpretacjom ze strony organów, służb, sądów oraz innych podmiotów — w konsekwencji Sprzedawca nie może zagwarantować, że te interpretacje będą zgodne z interpretacjami Sprzedawcy lub Kupującego.


3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo usunięcia określonego Produktu Cyfrowego ze Sklepu, w szczególności:

a) w przypadku, gdy dany Produkt Cyfrowy narusza lub może naruszać obowiązujące prawo — w takiej sytuacji Sprzedawca ma prawo usunąć ten Produkt Cyfrowy niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnego zawiadomienia o treści bezprawnej, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. 2020 poz. 344, z późn. zm.);

b) w przypadku wystąpienia innych okoliczności, których Sprzedawca nie przewidywał przy rozpoczęciu sprzedaży Produktu Cyfrowego, np. w postaci rozwiązania umowy zawartej ze specjalistą odpowiedzialnym za przygotowanie danego Produktu Cyfrowego;

c) w przypadku, gdy dany Produkt Cyfrowy uległ dezaktualizacji, stał się nieprzydatna w kontekście celów realizowanych przez Sprzedawcę lub w inny sposób utracił wartość.


4. Produkty Cyfrowe, które zostaną usunięcie ze Sklepu, nie będą mogły być przywrócone na żądanie Kupującego ani przekazane mu indywidualnie.


5. Po dokonaniu zakupu Produktu Cyfrowego przez Kupującego Sprzedawca nie jest zobowiązany do jego aktualizowania, może jednak podjąć we własnym zakresie o przesłaniu Kupującym zaktualizowanego Produktu Cyfrowego.

1. Zakup dostępu lub przedłużenie Subskrypcji lub Produktu Cyfrowego odbywa się poprzez wybór Subskrypcji lub Produktu Cyfrowego, interesujących Kupującego. Po wyborze Subskrypcji lub Produktu Cyfrowego Kupujący zostanie przeniesiony do formularza zamówienia dostępnego pod adresem https://edukacja.salescrm.pl/shop. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu Sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.


2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie Treści Forum lub Produktu Cyfrowego.


3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania płatności za zamówienie. Dostępne metody płatności za zamówienie prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia i odpowiadają metodom płatności dostępnych w Sklepie.

§ 7
Zakup Subskrypcji lub Produktów Cyfrowych

§ 8
Dostarczenie Treści Forum oraz Produktów Cyfrowych

1. Hasło Dostępu zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.


2. Aby uzyskać dostęp do Forum, w tym Treści Forum, Kupujący powinien założyć konto Użytkownika na stronie Forum, używając przyznanego Hasła Dostępu. Aktywacja konta Użytkownika na Forum wymaga uprzedniego przeprowadzenia weryfikacji przez Sprzedawcę na zasadach przewidzianych w regulaminie Forum, przy czym weryfikacja konta Użytkownika może trwać do 5 dni roboczych. Korzystanie z Forum, w tym Treści Forum, odbywa się na zasadach opisanych w regulaminie Forum, który znajduje się pod adresem http://nowa.edukacjainwestowania.pl/regulaminforum. Akceptacja regulaminu Forum jest warunkiem koniecznym dla korzystania z Forum.


3. W przypadku, gdy Kupujący przedłuża Subskrypcję, korzystanie z Forum odbywa się w ramach tego samego konta Użytkownika, które zostało założone na Forum.


4. Z chwilą zalogowania się do konta użytkownika w ramach Forum Treści Forum objęte przedmiotem Umowy uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

5. Po opłaceniu zamówienia Kupujący otrzyma zamówiony Produkt Cyfrowy na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kupujący ma możliwość pobrania Produktu Cyfrowego oraz zapisania go na własnym nośniku. Liczba pobrań Produktu Cyfrowego jest ograniczona do 10 (słownie: dziesięciu) pobrań; po wyczerpaniu limitu pobrań Kupujący traci możliwość pobierania kolejnych kopii Produktu Cyfrowego.


6. Produkty Cyfrowe uważa się za dostarczone Kupującemu z chwilą, gdy Kupujący uzyska możliwość zapoznania się z treścią Produktu Cyfrowego, w szczególności poprzez możliwość ich pobrania na swój komputer lub inne urządzenie.

§ 9
Odstąpienie od umowy przez Konsumenta lub PNPK

1. Konsument lub PNPK, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy — z zastrzeżeniem ust.


2.Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy:


1) Umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, gdy Sprzedawca wykonał w pełni Usługę Elektroniczną za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2) Umowa dotyczy dostarczania Treści Forum lub Produktów Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.


3. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej.


4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.


5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub PNPK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 10
Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.


2. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz zasady postępowania z plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://nowa.edukacjainwestowania.pl/polityka

§ 11
Prawa autorskie

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu, Produkty Cyfrowe oraz elementy dotyczące Produktów Cyfrowych (np. zdjęcia) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1062, z późn. zm.), a także bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 386, z późn. zm.), do których prawa przysługują Sprzedawcy lub innym uprawnionym podmiotom.


2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi lub ochroną wynikającą z baz danych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego lub publicznego, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących Sprzedawcy lub osobom trzecim i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.


3.W przypadku Produktów Cyfrowych Sprzedawca udziela Kupującemu na czas nieokreślony niewyłącznej, niezbywalnej i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z Produktu Cyfrowego na polach eksploatacji, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z Produktu Cyfrowego przez Kupującego. na potrzeby dokonywania najmów. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do :


a) wykorzystywania Produktów Cyfrowych w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej;

b) sprzedaży, najmu, użyczenia lub innych podobnych czynności dotyczących kopii Produktu Cyfrowego;

c) wykorzystywania Produktów Cyfrowych w działalności szkoleniowej; d)udzielania jakichkolwiek dalszych licencji (sublicencji) osobom trzecim bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.


4.Sprzedawca udziela licencji na terytorium kraju, w którym Kupujący ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.


5.W przypadku naruszenia zasad dotyczących korzystania z Produktów Cyfrowych przez Kupującego Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia udzielonej licencji bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany zaprzestać dalszego korzystania z Produktu Cyfrowego oraz usunąć lub zniszczyć wszelkie posiadane kopie Produktu Cyfrowego — pod rygorem poniesienia odpowiedzialności zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

§ 12
Reklamacje i dochodzenie roszczeń

1. Wszelkie reklamacje związane ze Sklepem i dostarczonymi Kupującemu Treściami Forum lub Produktami Cyfrowymi Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail forum@edukacjainwestowania.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać dane pozwalające go zidentyfikować jako użytkownika Sklepu, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać na swoje żądania związane z reklamacją. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu za pośrednictwem poczty elektronicznej.


2. Sprzedawca wyraża zgodę na rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Sklepu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.


3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.


4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.


5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen widocznych na stronach Sklepu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.


2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.


3. Kupujący, którzy posiadają konto użytkownika w ramach Sklepu o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta, najpóźniej na 7 dni przed planowaną zmianą Regulaminu.


4. Wszelkie spory związane z Platformą oraz Umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych postępowania cywilnego.


5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.07.2021 r.


6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Załącznik nr 1: Wzór odstąpienia od UmowyWZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat: Edukacja Inwestowania w Nieruchomości Spółka z o.o., ul. Kielecka 21, 61-351 Poznań, KRS: 0000412848, NIP: 7822547030.Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od następującej umowy: __________________________________________.Data zawarcia umowy: ______________________


Imię i nazwisko konsumenta lub PNPK: ______________________


Adres konsumenta lub PNPK: ______________________


Podpis konsumenta lub PNPK: (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data: ______________________