Regulamin świadczenia usług elektronicznych w ramach forum

Edukacja Inwestowania w Nieruchomości

[ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE]

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług Elektronicznych przez Operatora, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy, której przedmiot będzie obejmował świadczenie Usług Elektronicznych przez Operatora w ramach Forum.


2. Operator informuje, że w ramach Usług Elektronicznych wyłącznie udostępnia zasoby swoich systemów teleinformatycznych w celu umożliwienia korzystania z dostępnych Usług Elektronicznych. Ponadto Operator:


a) nie jest stroną jakichkolwiek umów zawieranych przez Użytkowników, jak również nie jest pośrednikiem w zawieraniu lub wykonywaniu jakichkolwiek umów pomiędzy Użytkownikami;

b) nie ingeruje w treść umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami;

c) nie wykonuje w ramach Forum żadnych czynności związanych z obrotem nieruchomościami, w szczególności czynności, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1990, z późn. zm.);

d) nie świadczy żadnej pomocy prawnej związanej z nieruchomościami i obrotem nieruchomościami, w szczególności poprzez udzielanie porad prawnych, przygotowywanie jakichkolwiek dokumentów o znaczeniu prawnym, reprezentowanie Użytkowników czy prowadzenie jakichkolwiek postępowań w imieniu i na rzecz Użytkowników.


3. Forum ma charakter zamknięty, co oznacza, że jego treść nie jest dostępna dla wszystkich Użytkowników bez wyjątku. Aby uzyskać dostęp do Forum, Użytkownik powinien:


a) dokonać zakupu Subskrypcji — na zasadach przewidzianych w odrębnym regulaminie sprzedaży Subskrypcji, dostępnym pod adresem internetowym http://nowa.edukacjainwestowania.pl/regulamin lub

b) posiadać status Wspólnika — na zasadach przewidzianych w odrębnych umowach zawartych z Operatorem lub Spółką Inwestycje Hryniewicz.pl

c) posiadać status Eksperta Rynku Lokalnego — na zasadach przewidzianych w odrębnych umowach zawartych z Operatorem lub Spółką Inwestycje Hryniewicz.pl.

§ 2
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:

1) blokada konta Użytkownika — przez „blokadę konta Użytkownika” należy rozumieć działania, które polegają na uniemożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Forum w przypadkach wskazanych w Regulaminie;

2) dni robocze — przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

3) Działalność Konkurencyjna — przez „Działalność Konkurencyjną” należy rozumieć każdą o charakterze konkurencyjnym w stosunku do działalności Operatora lub Spółek Nieruchomościowych, tj. działalności związanej z inwestowaniem w nieruchomości, szkoleniami i edukowaniem z zakresu nieruchomości, niezależnie od tego, w jakiej formie prawnej ta działalność jest wykonywana (działalność gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działalność w formie spółki prawa handlowego, zasiadanie w organach spółek prawa handlowego itp.);

4) Ekspert Rynku Lokalnego — przez „Eksperta Rynku Lokalnego” należy rozumieć _______________;

5) formularz rejestracyjny — przez „formularz rejestracyjny” należy rozumieć formularz na Forum, który służy do rejestracji Użytkownika na Forum oraz założenia konta Użytkownika;

6) Forum — przez „Forum” należy rozumieć system teleinformatyczny należący do Operatora, który jest dostępny pod adresem elektronicznym https://wiedza.edukacjainwestowania.pl/login/ i w ramach którego Operator udostępnia zasoby teleinformatyczne Użytkownikom;

7) godziny robocze — przez „godziny robocze” należy rozumieć godziny od 9:00 do 16:00 w dni robocze;

8) Hasło Dostępu — przez „hasło dostępu” należy rozumieć ciąg znaków ustalony przez Operatora i umożliwiający uzyskanie dostępu do Forum po dokonaniu zakupu Subskrypcji;

9) hasło Użytkownika — przez „hasło Użytkownika” należy rozumieć ciąg znaków ustalony przez Użytkownika i używany do zabezpieczenia dostępu do Forum;

10) konto Użytkownika — przez „konto Użytkownika” należy rozumieć konto utworzone przez Użytkownika na Forum;

11) login — przez „login” należy rozumieć indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z Forum;

12) Moduł Forum — przez „Moduł Forum” należy rozumieć wyodrębnioną pod względem technicznym i tematycznym część Forum, która jest niezależna od innych części Forum;

13) Operator — przez „Operatora” należy rozumieć spółkę pod firmą Edukacja Inwestowania w Nieruchomości Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kieleckiej 21, 61-351 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000412848, posługującą się numerem REGON: 302059548 oraz NIP: 7822547030, która jest właścicielem Forum, a także zawiera i realizuje Umowę;

14) prawa własności intelektualnej — przez „prawa własności intelektualnej” należy rozumieć prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych) przysługujące Operatorowi w ramach Forum;

15) Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przez „Przedsiębiorcę na prawach konsumenta (PNPK)” należy rozumieć przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę z Operatorem bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego;

16) Regulamin — przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin;

17) Spółka Inwestycje Hryniewicz.pl — przez „Spółkę Inwestycje Hryniewicz.pl” należy rozumieć spółkę Inwestycje Hryniewicz.pl Spółkę z o.o., ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań, KRS: 0000468372, NIP: 7822562207, REGON: 302475643;

18) Strony — przez „Strony” należy rozumieć Operatora oraz Użytkownika;

19) Subskrypcja — przez „Subskrypcję” należy rozumieć indywidualny, odpłatny dostęp Użytkownika do Forum przez czas określony;

20) treści cyfrowe — przez „treści cyfrowe” należy rozumieć wszelkie dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

21) Treści Forum — przez „Treści Forum” należy rozumieć wszelkie treści cyfrowe zamieszczane przez Operatora w ramach Forum, w szczególności szkolenia, webinary, kursy, dokumenty itp.;

22) Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych przez Operatora na rzecz Użytkownika;+

23) Usługi Elektroniczne — przez „Usługi Elektroniczne” należy rozumieć wszelkie usługi, odpłatne lub nieodpłatne, świadczone przez Operatora, które mieszczą się w zakresie działalności Operatora, tj. usługi polegające na udostępnieniu zasobów teleinformatycznych na potrzeby:

a) utworzenia i prowadzenia konta Użytkownika;

b) otrzymywania powiadomień związanych z Forum;

c) uzyskania dostępu do Treści Forum;

d) innych czynności przewidzianych w ramach funkcjonalności Forum;

24) Użytkownik — przez „Użytkownika” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, posiadającą zdolność prawną, która zawiera Umowę z Operatorem w odniesieniu do dostępnych Usług Elektronicznych. Za Użytkownika uznaje się także Wspólnika i Eksperta Rynku Lokalnego;

25) wsparcie techniczne — przez „wsparcie techniczne” należy rozumieć pomoc, która jest udzielana Użytkownikom przez Operatora w zakresie korzystania z Forum, obejmująca zdalne wsparcie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz niezbędne instrukcje i porady w przedmiocie obsługi technicznej i informatycznej;

26) Wspólnik — przez „Wspólnika” należy rozumieć każdoczesnego wspólnika Spółki Inwestycje Hryniewicz.pl;

27) zewnętrzny dostawca — przez „zewnętrznego dostawcę” należy rozumieć każdą osobę trzecią, niebędącą Operatorem, która dostarcza na potrzeby wykonania Umowy jakiekolwiek towary lub usługi, w szczególności oprogramowanie wykorzystywane na Forum oraz usługi niezbędne do funkcjonowania Forum.

[ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY ]

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia ustalonych Usług Elektronicznych na rzecz Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług Elektronicznych zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.


2. W przypadku Użytkowników, którzy nie są Wspólnikami, korzystanie z Forum zawsze ma charakter odpłatny i wymaga zakupu Subskrypcji. Po zakupie Subskrypcji Użytkownik uzyskuje dostęp do Modułów Forum objętych Subskrypcją.


3. W przypadku Użytkowników, którzy są Wspólnikami, z tytułu posiadania statusu Wspólnika uzyskują oni prawo do nieodpłatnego dostępu do następujących Modułów Forum:

- Nieruchomości w praktyce

- Tablica Ogłoszeń

- Off-Topic.

Uzyskanie dostępu do pozostałych Modułów Forum przez Wspólnika wymaga zakupu Subskrypcji na analogicznych zasadach, jak w przypadku innych Użytkowników.

§ 4
Zawarcie Umowy

1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Operatora na temat zasad świadczenia Usług Elektronicznych, postanowieniami Regulaminu i innymi warunkami. Zawierając Umowę, Operator ma prawo przyjąć, że Użytkownik dopełnił powyższych wymagań.


2. Każdy Użytkownik przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, lub przy użyciu innych środków.


3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 2.


4. Jakiekolwiek informacje dotyczące świadczenia Usług Elektronicznych, które są zawarte na stronach internetowych Operatora lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (np. mediów społecznościowych), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz ewentualnie zaproszenie do zawarcia Umowy.


5. Na potrzeby zawarcia Umowy w ramach Forum konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Użytkownika — poprzez odpowiednie oświadczenie składane np. za pomocą check-boxa lub w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług Elektronicznych w ramach Forum.


6. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania czynności wymienionych w ust. 5.


7. Operator jest zobowiązany świadczyć Usługi Elektroniczne z zachowaniem należytej staranności, przewidzianej dla działalności profesjonalnej tego rodzaju.

[ROZDZIAŁ III: CHARAKTER I PRZEZNACZENIE FORUM. WYMAGANIA]

§ 5
Charakter, przeznaczenie i rozwój Forum

1. Forum zostało stworzone przede wszystkim w celu stworzenia społeczności zainteresowanej poszerzaniem wiedzy o nieruchomościach, w tym o inwestycjach w nieruchomości, udostępnienia platformy komunikacyjnej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń, a także w celu umożliwienia Użytkownikom dostępu do Treści Forum.


2. Forum jest adresowane wyłącznie do Użytkowników, którzy nie prowadzą Działalności Konkurencyjnej wobec Operatora. Tym samym Forum w żaden sposób nie jest przeznaczone dla osób prowadzących Działalność Konkurencyjną.


3. Korzystanie z Forum umożliwia Użytkownikom między innymi:

a) zapoznanie się z Usługami Elektronicznymi, które świadczy Operator;

b) założenie konta Użytkownika;

c) tworzenie postów;uzyskanie dostępu do Treści Forum.


4. Forum w żaden sposób nie może być wykorzystywane do:


a)prowadzenia przez Użytkowników Działalności Konkurencyjnej, w szczególności poprzez wykorzystywanie Treści Forum w Działalności Konkurencyjnej;

b) prowadzenia przez Użytkowników jakichkolwiek działań promocyjnych, reklamowych, marketingowych, które dotyczą towarów lub usług inne niż oferowane przez Operatora lub Spółki Nieruchomościowe, w szczególności poprzez zamieszczanie linków, odesłań, filmików promocyjnych, innych reklam (niedozwolone działania promocyjne, reklamowa, marketingowe) — z wyjątkiem sytuacji, gdy Operator wyraźnie udzieli zgody Użytkownikowi na prowadzenie tego typu działań;

c) działań niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności nie może być wykorzystywane do obrotu nieruchomościami z naruszeniem prawa, popełniania oszustw lub innych czynów zabronionych.


5. Operator dostarcza Forum w modelu „as is”, co Użytkownik akceptuje. Operator nie daje żadnych gwarancji, że Forum będzie w pełni odpowiadało wszystkim potrzebom Użytkowników, jak również nie zapewnia, że za pomocą Forum będzie możliwe zrealizowane wszystkich celów, o których mowa w ust. 1, oczekiwanych przez Użytkowników. Operator jest zobowiązany wyłącznie dostarczyć Forum i świadczyć Usługi Elektroniczne zgodne z Regulaminem.


6. Z uwagi na to, że Forum stanowi system teleinformatyczny Operatora, Operator może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Forum oraz zapewnienie świadczenia Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.


7. W ramach rozwoju Forum, zgodnie z ust. 6, Operator może w szczególności:

a) dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Forum;

b) wprowadzić aplikację na urządzenia mobilne.

1. Użytkownikiem Forum może być osoba, która:

a) jest osobą fizyczną wyposażoną w pełną zdolność do czynności prawnych;

b) ukończyła 18 lat;

c) posługuje się prawdziwym imieniem i nazwiskiem;

d) jest Wspólnikiem, Ekspertem Rynku Lokalnego lub nabyła Subskrypcję;

e) nie prowadzi Działalności Konkurencyjnej;

f) korzysta z Forum zgodnie z Regulaminem.


2. Operator jest uprawniony w każdej chwili do weryfikowania, czy dany Użytkownik spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1. W przypadku, gdy Operator stwierdzi, że dany Użytkownik nie spełnia któregokolwiek z wymagań, o których mowa w ust. 1, jest uprawniony do odmowy przyznania dostępu do Forum lub uniemożliwienia takiemu Użytkownikowi dalszego korzystania z Forum, w szczególności poprzez blokadę konta Użytkownika lub trwałe usunięcie konta Użytkownika, na zasadach przewidzianych w § 13.


3. W przypadku, gdy Użytkownik nabędzie Subskrypcję, nie spełniając wymagań przewidzianych dla Użytkowników Forum (np. w sytuacji, gdy Użytkownik prowadzi Działalność Konkurencyjną), w związku z odmową dostępu do Forum nie przysługują mu roszczenia wobec Operatora, w szczególności roszczenie o zwrot ceny zapłaconej za Subskrypcję.

§ 6
Użytkownicy

§ 7
Wymagania techniczne dotyczące Forum

1 Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Forum, o których mowa w ust. 2.


2. Do korzystania z Forum wymagane jest co najmniej:

a) posiadanie przeglądarki internetowej: FireFox, Google Chrome, Safari, Opera lub Microsoft Edge. Każda przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję „cookies";

b) posiadanie stałego dostępu do Internetu (w przypadku korzystania z Forum za pośrednictwem przeglądarki);

c) w przypadku urządzeń mobilnych: korzystanie z systemu Android w wersji minimum 7 lub iOS w wersji 10;

d) posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.


3. Jeżeli na potrzeby korzystania z Forum (lub jego poszczególnych funkcjonalności) konieczne będzie spełnienie przez Użytkownika dodatkowych wymagań technicznych, innych niż wskazane w ust. 2, Operator poinformuje o tym Użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z Forum, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w ramach Forum. W szczególności dotyczy to spotkań on-line, udziału w webinarach lub innych wydarzeniach organizowanych w ramach Forum.

§ 8
Bezpieczeństwo i zagrożenia

1. Operator świadczy Usługi Elektroniczne z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach świadczenia i korzystania z Usług Elektronicznych.


2. Pomimo podejmowania przez Operatora środków, o których mowa w ust. 1, każdy Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet.


3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; programy śledzące działania Użytkownika; spam; phishing; włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika przy użyciu narzędzi hackerskich.


4. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 3, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa — np. w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej, stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

§ 9
Wsparcie techniczne

1. Operator zapewnia Użytkownikowi wsparcie techniczne na potrzeby korzystania z Forum (w rozsądnych granicach).


2. Wsparcie techniczne nie obejmuje czynności serwisowych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych czynności o charakterze informatycznym, które powinny być wykonywane na infrastrukturze Użytkownika, w szczególności w jego miejscu zamieszkania lub siedzibie.


3. Wsparcie techniczne jest świadczone w dni robocze, w godzinach roboczych — w sposób zdalny.


4. Przed skorzystaniem ze wsparcia technicznego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce „Pomoc techniczna”, „FAQ” lub zakładce spełniającej podobną funkcję.


5. Aby skorzystać ze wsparcia technicznego, Użytkownik powinien przekazać opis problemu Operatorowi — za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres forum@edukacjainwestowania.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Forum (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).


6. Przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Operatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

§ 10
Prace serwisowe i konserwacyjne

1. Operator zapewnia dostęp do Forum przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i prawie wszystkie dni w roku, przy czym dostęp do Forum może ulec ograniczeniu w przypadku:

a) awarii lub błędów;

b) prac konserwacyjnych oraz prac mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych, serwerów etc.;

c) wystąpienia siły wyższej;

d) działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie Forum;

e) innych okoliczności, niezależnych od Operatora.


2. Operator będzie informował Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 3 (słownie: trzy) dni, o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Operator będzie się starał, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy.


3. Operator nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców.

§ 11
Procedura zgłoszeń Użytkownika i ich rozpatrywania

1. Zgłoszenia dotyczące awarii lub błędów w działaniu Forum mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres forum@edukacjainwestowania.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Forum (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).


2. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii lub błędu, a także, w razie konieczności, załączniki w formie plików. Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień lub zrekonstruowania problemu w inny sposób, który uzna za stosowny. Osoba poproszona o udzielenie wyjaśnień lub inne czynności jest zobowiązana pomóc Operatorowi w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki.


3. Po dokonaniu zgłoszenia Operator dokonuje jego szczegółowej analizy w najbliższych dniach roboczych i w godzinach roboczych, które przypadają po zgłoszeniu, a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie podjęcia właściwych czynności, polegających w szczególności na:

a) odmowie przyjęcia zgłoszenia Użytkownika jako bezzasadnego, bezprzedmiotowego lub niezgodnego z Regulaminem;

b) usunięciu zgłoszonej awarii lub błędu — jeżeli rzeczywiście wystąpiły;

c) zastosowaniu obejścia, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia szybkiej naprawy;

d) udzieleniu wsparcia technicznego — w sposób dogodny dla Użytkownika.


4. Ustala się następujące okresy podejmowania działań w dniach roboczych i godzinach roboczych:

5. Operator ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Usług Elektronicznych, konto Użytkownika oraz uprawnienia Użytkownika, jeżeli jest to konieczne do usunięcia awarii lub błędu.


6. Po rozpatrzeniu zgłoszenia i ewentualnym wyeliminowaniu stwierdzonego problemu Operator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

[ROZDZIAŁ IV: KONTO UŻYTKOWNIKA. BLOKADA LUB USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA]

§ 12
Konto Użytkownika na Forum

1. Aby uzyskać dostęp do Forum lub poszczególnych Modułów Forum, Użytkownik jest zobowiązany uzyskać status Wspólnika na zasadach przewidzianych w Spółce Inwestycje Hryniewicz.pl, zostać Ekspertem Rynku Lokalnego lub nabyć Subskrypcję za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://nowa.edukacjainwestowania.pl/.


2. Do dopełnieniu czynności, o których mowa w ust. 1, Użytkownik uzyskuje Hasło Dostępu, które umożliwia przeprowadzenie rejestracji konta Użytkownika oraz uzyskanie dostępu do Forum.


3. W celu aktywowania konta Użytkownika Użytkownik jest zobowiązany:


a) spełnić wymagania dla Użytkowników przewidziane w § 6;

b) spełnić wymagania techniczne przewidziane w § 7;

c) wypełnić formularz rejestracyjny w celu założenia konta Użytkownika zgodnie z poleceniami zawartymi w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe, rzetelne i kompletne dane osobowe;

d) wpisać Hasło Dostępu w odpowiednim polu formularza rejestracyjnego;

e) zatwierdzić i wysłać formularz rejestracyjny.


4. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego zgodnie z ust. 3 Użytkownik otrzymuje potwierdzenie przesłania formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail.


5. Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego Operator w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych przeprowadza weryfikację, czy Użytkownik spełnia wymagania przewidziane w Regulaminie. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji Użytkownika Operator aktywuje konto Użytkownika oraz przesyła potwierdzenie aktywowania konta Użytkownika na podany adres e-mail. W przypadku negatywnej weryfikacji Użytkownik otrzymuje wiadomość o odmowie aktywowania konta Użytkownika.


6. Operator może odmówić aktywowania konta Użytkownika w przypadku:


a) powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Użytkownika lub prawdziwości podanych przez niego danych;

b) stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik nie spełnia wymagań dla Użytkowników, o których mowa w § 6;

c) ponownej rejestracji tego samego Użytkownika po usunięciu jego konta Użytkownika przez Operatora — jeżeli usunięcie konta Użytkownika nastąpiło w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy przed dniem ponownej rejestracji.


7. Po aktywowaniu konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje dostęp do Modułów Forum, do których nabył prawo korzystania.

§ 13

Blokada konta Użytkownika lub usunięcie konta Użytkownika

1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Forum niezgodnie z Regulaminem, Operator może:

a) dokonać blokady konta Użytkownika, na czas określony lub nieokreślony;

b) trwale usunąć konto Użytkownika;w zależności od okoliczności danej sprawy.


2. Blokada lub usunięcia konta Użytkownika może nastąpić w sytuacji, gdy:

a) login i hasło Użytkownika zostały przejęte przez osobę nieuprawnioną;

b) Użytkownik nie jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

c) istnieje podejrzenie, że Użytkownik nie ukończył 18 lat i jednocześnie nie dostarczył dowodu ukończenia 18 lat, jak również w przypadku stwierdzenie, że Użytkownik nie ukończył 18 lat;

d) Użytkownik podszywa się pod inne osoby;

e) Użytkownik prowadzi Działalność Konkurencyjną;

f) Użytkownik prowadzi niedozwolone działania promocyjne, reklamowe, marketingowe;

g) Użytkownik narusza zasady korzystania z Forum, w szczególności zasady wypowiadania się na Forum i zamieszczania postów;

h) Użytkownik korzysta z Treści Forum niezgodnie z Regulaminem;

i) Użytkownik odnosi się do innych Użytkowników w sposób obraźliwy, wulgarny lub w inny sposób niezgodny z dobrymi obyczajami;

j) Użytkownik prowadzi działalność bezprawną (np. poprzez dokonanie oszustwa, kradzieży, przywłaszczenia, nękanie innych osób);

k) Użytkownik dostarcza treści bezprawne za pośrednictwem Forum;

l) utrzymywanie konta Użytkownika grozi szkodą Operatorowi lub osobie trzeciej innymi poważnymi skutkami (np. możliwością pociągnięcia Operatora do odpowiedzialności prawnej, w tym karnej);


3. Operator jest uprawniony do trwałego usunięcia konta Użytkownika także w przypadku blokady konta Użytkownika trwającej dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, wygaśnięcia Subskrypcji lub utraty statusu Wspólnika albo Eksperta Rynku Lokalnego.


4. Zastosowanie blokady konta Użytkownika lub trwałe usunięcie konta Użytkownika z powodu naruszeń Regulaminu jest możliwe po umożliwieniu Użytkownikowi złożenia wyjaśnień dotyczących zarzucanego naruszenia — z zastrzeżeniem ust. 5.


5. Operator nie jest zobowiązany umożliwić Użytkownikowi złożenie wyjaśnień w sytuacji, gdy Operator urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności Użytkownika a także przypadku, gdy wstrzymanie blokady lub usunięcia konta Użytkownika może grozić Operatorowi lub osobie trzeciej szkodą albo innymi poważnymi skutkami (np. możliwością pociągnięcia Operatora do odpowiedzialności prawnej, w tym karnej, dalszego naruszenia chronionych dóbr osoby trzeciej etc.).


6. W czasie blokady konta Użytkownika Użytkownik nie może:
a) korzystać z Forum oraz związanych z nią Usług Elektronicznych;

b) założyć nowego konta Użytkownika;

c) stosować środków technicznych, które będą służyły obejściu lub wyłączeniu blokady konta Użytkownika;

d) podejmować dalszych prób kontynuowania działalności bezprawnej — mimo blokady konta Użytkownika.


7. Cofnięcie blokady konta Użytkownika po jej zastosowaniu przez Operatora jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń Regulaminu, które były przyczyną wprowadzenia blokady konta Użytkownika. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Użytkownika, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady konta Użytkownika jest skuteczne usunięcie przez Użytkownika skutków tych naruszeń.


8. W przypadku, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności, którą wykonuje Użytkownik, Operator jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia bezprawnych danych na koncie Użytkownika, jak również uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności bezprawnej, w szczególności poprzez blokadę konta Użytkownika oraz usunięcie treści zamieszczonych przez Użytkownika.


9. W przypadku wskazanym w ust. 8 Operator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o zamiarze usunięcia danych lub uniemożliwieniu dalszego prowadzenia działalności bezprawnej. Po powiadomieniu Użytkownika Operator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za usunięcie danych bezprawnych lub uniemożliwienie prowadzenia bezprawnej działalności, w tym za wszelkie szkody z tego wynikłe.

[ROZDZIAŁ V: ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z FORUM]

§ 14

Podstawowe zasady korzystania z Forum

1. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych do logowania, w tym loginu i hasła Użytkownika, przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.


2. Przekazywanie loginu i hasła Użytkownika osobom nieuprawnionym jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła Użytkownika osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Forum oraz świadczenia Usług Elektronicznych przez Operatora, w związku z czym stwierdzenie przez Operatora, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą Usług Elektronicznych, w tym blokadą konta Użytkownika.


3. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że dane do logowania, w tym login i hasło Użytkownika, mogły zostać przejęte przez osobę nieuprawnioną, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Operatora. Operator po otrzymaniu zawiadomienia może dokonać blokady konta Użytkownika. Po dokonaniu blokady ponowny dostęp do Forum będzie możliwy po zmianie hasła Użytkownika przez Użytkownika i ewentualnym dokonaniu czynności uwierzytelniających, przewidzianych przez Operatora w ramach procedur bezpieczeństwa — zgodnie z informacjami podanymi przez Operatora.


4. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu zapoznanie się z danymi dostępowymi, w tym loginami i hasłami, innych Użytkowników.

§ 15

Działania niedozwolone

1. Użytkownik, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Użytkownika, nie może korzystać z Forum, a także Usług Elektronicznych:

a) w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności na potrzeby prowadzenia Działalności Konkurencyjnej lub prowadzenia niedozwolonych działań promocyjnych, reklamowych, marketingowych;

b) w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Użytkowników itp.;

c) w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa;

d) w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;

e) w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Operatora.

§ 16

Zasady dotyczące zamieszczania postów

1. Użytkownik ma prawo zamieszczania postów na Forum, w ramach Modułu Forum, do którego posiada dostęp.


2. Jeżeli Użytkownik zamierza zamieścić post w Module Forum, jest zobowiązany zredagować post zgodnie z tematyką Modułu Forum, regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny.


3. Użytkownik nie może zamieszczać żadnych postów, które:

a) są niezgodne z tematyką danego Modułu Forum

b) ;służą prowadzeniu Działalności Konkurencyjnej;

c) służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych;

d) nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;

e) propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;

f) nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;

g) znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;

h) zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;

i) naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;

j) zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;

k) nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;

l) obrażają uczucia religijne;

m) zawierają treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;

n) naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony w lit. a-m.


4. Operator w każdej chwili może weryfikować posty zamieszczane przez Użytkowników, a w przypadku stwierdzenia, że dany post narusza Regulamin, może dokonać usunięcia posta zamieszczonego przez Użytkownika. Jednocześnie Operator zastrzega, że nie ma obowiązku kontrolowania postów zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania postów dodawanych przez Użytkowników).

§ 17

Zasady dotyczące Treści Forum i treści Użytkownika

1. Treści Forum są przygotowane indywidualnie przez Operatora na potrzeby Forum. Operator ma prawo decydowania o rodzaju, formie, zawartości Treści Forum, a także okresie ich udostępniania Użytkownikom w ramach Forum.


2. Treści Forum są udostępniane Użytkownikom na poniższych zasadach:


a) w przypadku nowych Treści Forum Użytkownik uzyskuje dostęp do danych Treści Forum dopiero z chwilą ich zamieszczenia na Forum zgodnie z wewnętrznym harmonogramem Operatora. Treści Forum pojawiają się sukcesywnie, wraz z rozwojem Forum, i nie są dostępne od razu po zakupie Subskrypcji;

b) Użytkownik posiada dostęp do Treści Forum, które były zamieszczane wcześniej i które są dostępne w okresie uzyskania przez niego dostępu do Forum;

c) Użytkownik posiada dostęp wyłącznie do Treści Forum zamieszczonych w ramach Modułu Forum, do którego Użytkownik ma dostęp. Operator nie jest zobowiązany udostępniać Użytkownikom wszelkich Treści Forum, jakie znajdują się na Forum;

d) Treści Forum mogą być zamieszczane na Forum albo na czas oznaczony, albo na czas nieoznaczony, przy czym w każdym przypadku Operatorowi przysługuje prawo usuwania Treści Forum zgodnie z ust. 3-5;

e) na okres, przez jaki określone Treści Forum będą zamieszczone na Forum, będą miały wpływ takie kryteria, jak aktualność poruszanych treści; czas, na jaki autor danej Treści Forum udzielił Operatorowi licencji; popularność danej Treści Forum wśród Użytkowników oraz opinie na temat tej Treści Forum (opinie mogą pochodzić np. z ankiet lub statystyk aktywności).


3. Treści Forum będą usuwane z Forum na poniższych zasadach:


a) przed planowanym usunięciem Treści Forum Operator zamieści komunikat informujący o zakończeniu dostępności danej Treści Forum w określonym terminie, przy czym usunięcie nie powinno nastąpić wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zamieszczenia komunikatu, z zastrzeżeniem lit. b;

b) Operator zastrzega sobie prawo usunięcia Treści Forum w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu, o którym mowa w lit. a, w przypadku, gdy:

1) dana Treść Forum narusza lub może naruszać obowiązujące prawo. Wówczas Operator ma prawo usunąć tę Treść Forum niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnego zawiadomienia o treści bezprawnej, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. 2020 poz. 344, z późn. zm.);

2) wystąpią inne okoliczności, których Operator nie przewidywał przy zamieszczeniu danej Treści Forum (np. naruszenia umowy o współpracy przez eksperta zatrudnionego do tworzenia Treści Forum, cofnięcia licencji na korzystanie z Treści Forum itp.). Wówczas Operator powiadomi Użytkowników o usunięciu danej Treści Forum wraz ze wskazaniem przyczyny usunięcia.


4. Treści Forum, które zostały usunięte z Forum, nie mogą być przywrócone na żądanie Użytkownika ani przekazane mu indywidualnie. 


5. Wygaśnięcie Subskrypcji lub utrata statusu Wspólnika, jak również utrata dostępu do Forum przez Użytkownika na skutek innych okoliczności powoduje brak możliwości uzyskania dostępu do Treści Forum. 


6. Wszystkie komunikaty związane z udostępnianiem i usuwaniem Treści Forum będą zamieszczane Forum. 


7. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza jakiekolwiek treści na Forum, jest zobowiązany zapewnić, aby przysługiwały mu prawa do korzystania z tych treści lub rozporządzania nimi, jak również jest zobowiązany zapewnić, aby ich zamieszczenie na Forum nie naruszało żadnych praw osób trzecich. 


8. W odniesieniu do treści zamieszczonych przez Użytkownika Użytkownik udziela Operatorowi, Spółce Inwestycje Hryniewicz.pl oraz pozostałym Użytkownik nieodpłatnej, niewyłącznej, zbywalnej i przenaszalnej licencji na korzystanie z tych treści, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych. Udzielenie licencji następuje z chwilą zamieszczenia treści na Forum. Użytkownik zobowiązuje się, że nie wypowie udzielonej licencji co najmniej przez okres 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy od chwili jej udzielenia. Po upływie tego okresu Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia udzielonej licencji z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 6 (słownie: sześć) miesięcy oraz ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Po wygaśnięciu licencji udzielonej przez Użytkownika Operator niezwłocznie usunie treści Użytkownika z Forum. 

§ 18

Prawa własności intelektualnej

1. Forum oraz wszystkie materiały dostępne na Forum, w tym Treści Forum, kod źródłowy, layout, logo, bazy danych etc., mogą stanowić chronione dobra niematerialne, zwane dalej „Dobrami Niematerialnymi” — i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej przysługujących Operatorowi przez cały okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.


2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Operator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Dóbr Niematerialnych w zakresie koniecznym do korzystania z Usług Elektronicznych.


3. W przypadku Treści Forum Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Treści Forum wyłącznie na własny użytek, w celu poszerzenia własnej wiedzy na temat nieruchomości.


4. Licencja, o której mowa w ust. 2-3, jest udzielana na czas świadczenia Usług Elektronicznych, na terytorium, gdzie Użytkownik ma miejsce zamieszkania.


5. Użytkownik nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich.


6. Użytkownik nie może przenosić uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie.


7. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku, bezwzględnie zabrania się Użytkownikowi bez zgody Operatora:


a) wykorzystywania Dóbr Niematerialnych do jakiejkolwiek działalności odpłatnej, w szczególności do prowadzenia Działalności Konkurencyjnej, prowadzenia działań promocyjnych, reklamowych, marketingowych;

b) trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) Dóbr Niematerialnych, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

c) wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze Dóbr Niematerialnych

d) ;stosowania Dóbr Niematerialnych i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu;

e) tworzenia oprogramowania podobnego do Forum, które mogłoby stanowić opracowania Forum;

f) odtwarzania, dekompilowania, dezasemblowania i wszelkich innych czynności, które będą prowadzić do pozyskania kodu źródłowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;

g) odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim Dóbr Niematerialnych, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji;

h) dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Dóbr Niematerialnych na rzecz osób trzecich.


8. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Użytkownika dostępu do Dóbr Niematerialnych w ramach korzystania z Usług Elektronicznych. Licencja wygasa wraz z zakończeniem świadczenia Usług Elektronicznych, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi. Ponadto w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza prawa własności intelektualnej do Dóbr Niematerialnych Operator jest uprawniony do cofnięcia licencji ze skutkiem natychmiastowym.


9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika praw własności intelektualnej do Dóbr Niematerialnych, w szczególności do Treści Forum, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Operatora kary umownej w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia, a także do wydania Operatorowi bezpodstawnie uzyskanych korzyści, w szczególności w ramach wykorzystywania Dóbr Niematerialnych w Działalności Konkurencyjnej. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokrywa w całości szkody, jakiej doznał Operator na skutek naruszenia jego praw przez Użytkownika, Operator jest uprawniony do dochodzenia odszkodowań przewyższających wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych prawa.


10. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności zewnętrznych dostawców.


11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej oraz zakresem udzielonej licencji Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Operatorem.

[ROZDZIAŁ VI: POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON]

§ 19

Pozostałe prawa i obowiązki Operatora

1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się:

a) świadczyć Usługi Elektroniczne na zasadach przewidzianych w Regulaminie;

b) informować Użytkownika o istotnych okolicznościach związanych z korzystaniem z Usług Elektronicznych;

c) udzielać Użytkownikom informacji dotyczących korzystania z Usług Elektronicznych, w tym dotyczących funkcjonowania Forum;

d) zapewnić dostęp do konta Użytkownika i związanych z nim danych, informacji, dokumentów etc.;

e) świadczyć Usługi Elektroniczne z należytą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie zajmującego się administrowaniem portalami internetowymi;

f) podejmować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Forum przed utratą, uszkodzeniem oraz nieautoryzowanym dostępem do niego lub jego wykorzystaniem;

g) obsługiwać Użytkowników w dniach i godzinach roboczych.


2. Operator ma prawo do:

a) informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o ważnych powiadomieniach związanych z Usługami Elektronicznymi;

b) pytania Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Usług Elektronicznych. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego;

c) prowadzenia działań marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oświadczeniami Użytkowników, jeżeli będą wymagane.

§ 20

Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika

1. W ramach Umowy Użytkownik zobowiązuje się:

a) przestrzegać postanowień Regulaminu;

b) korzystać z Usług Elektronicznych zgodnie z ich przeznaczeniem i dostępnymi funkcjonalności;

c) korzystać z Usług Elektronicznych zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego;

d) przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności powiadomić osoby trzecie o przetwarzaniu danych osobowych, gdy jest do tego zobowiązany;

e) nie naruszać praw własności intelektualnej przysługujących Operatorowi oraz osobom trzecim;

f) współdziałać w dobrej wierze z Operatorem w zakresie należytego wykonania Umowy;

g) informować Operatora o wszystkich istotnych okolicznościach związanych z wykonywaniem Umowy ;

h) udzielać na żądanie Operatora wszystkich potrzebnych wyjaśnień, informacji i innych danych;

i) zabezpieczyć we własnym zakresie dostęp do urządzeń i sprzętów, które są używane do korzystania z Forum.


2. Użytkownik nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na rzecz podmiotu trzeciego, w szczególności w ramach przelewu wierzytelności — cesja wierzytelności wymaga odrębnej zgody Operatora wyrażonej na piśmie. Zastrzeżenie to nie dotyczy konsumentów oraz PNPK.


3. Użytkownik ma prawo do:

a) zarządzania swoimi danymi i zgodami (może cofnąć zgodę w każdym czasie);

b) korzystania z Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem;

c) kierowania zapytań do działu pomocy Operatora i wnoszenia reklamacji;

d) wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.

[ROZDZIAŁ VII: ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON]

§ 21

Odpowiedzialność Operatora

1. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Operator nie ponosi odpowiedzialności za:


a) nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Użytkownika w ramach Umowy, w szczególności celów związanych z nieruchomościami;

b) nieprzydatność Usług Elektronicznych do celu założonego przez Użytkownika;

c) posty zamieszczane przez Użytkowników;

d) skutki blokady lub usunięcia konta Użytkownika;

e) brak dostępu do Forum z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;

f) skutki nieuprawnionej ingerencji w Forum przez Użytkownika lub osoby trzecie;

g) utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, niezależnej od Operatora;

h) nieprawidłowe wykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, w szczególności zewnętrznych dostawców;

i) niezastosowanie się przez Użytkownika do wskazówek i zaleceń Operatora;

j) podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych;

k) skutki korzystania z Usług Elektronicznych z naruszeniem przepisów prawa;

l) skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;

m) skutki siły wyższej.


2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści — odpowiedzialność Operatora może dotyczyć co najwyżej straty rzeczywistej.


3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii, urządzeń, usług etc.


4. Rękojmia Operatora za wady Treści Forum zostaje wyłączona.


5. W każdym przypadku odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do kwoty _______________ zł (słownie: _______________ złotych 00/100).


6. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszym Regulaminie, w szczególności w ust. 1-5, nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie Użytkownikowi przez Operatora.


7. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkowników będących konsumentami lub PNPK z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu związane z ograniczeniem lub wyłączeniem odpowiedzialności Operatora nie dotyczą konsumentów.

§ 22

Odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Operatora na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania.


2. Użytkownik w szczególności ponosi odpowiedzialność wobec Operatora za:


a) korzystanie z Usług Elektronicznych i Forum niezgodnie z Regulaminem, w szczególności poprzez wykorzystywanie ich do celów niezgodnych z przeznaczeniem;

b) spowodowanie szkody osobie trzeciej podczas korzystania z Usług Elektronicznych i Forum, w szczególności w postaci naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

c) prowadzenie działalności bezprawnej z użyciem Forum;

d) naruszenie praw własności intelektualnej lub innych praw niematerialnych przysługujących Operatorowi lub osobom trzecim.

e) niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;

f) opóźnienia w wykonywaniu obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

g) zamieszczenie nieprawdziwych, niekompletnych lub w inny sposób niezgodnych ze stanem faktycznym albo prawnym informacji.


3. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Operatora z tytułu korzystania z Forum przez Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany zwolnić Operatora z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a gdyby to było niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niecelowe w kontekście zaistniałych okoliczności — pokryć wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Operator w związku z tymi roszczeniami. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami lub PNPK.

[ROZDZIAŁ VIII: CZAS TRWANIA UMOWY]

§ 23

Czas trwania Umowy

1. Umowa jest zawierana na czas trwania Subskrypcji lub na czas posiadania statusu Wspólnika i wygasa wraz z wygaśnięciem Subskrypcji lub utratą statusu Wspólnika.


2. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z wielu Usług Elektronicznych, Umowa wygasa wraz z wygaśnięciem ostatniej Usługi Elektronicznej.


3. Ponadto Umowa wygasa w przypadku śmierci Strony, ustania jej bytu prawnego, zakończenia likwidacji, postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

§ 24

Rozwiązanie Umowy

1. Operator może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (słownie: jeden) miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:


a) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków prowadzenia działalności przez Operatora, w szczególności w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;

b) niezawinionej przez Operatora utraty możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych, pozwalających wykonywać Umowę na dotychczasowym poziomie;

c) zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Operatora;

d) rezygnacji z prowadzenia Forum.


2. W przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, Operator może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do określonego działania lub zaniechania i wyznaczeniu terminu dodatkowego, nie krótszego niż 7 (słownie: siedem) dni.


3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Operatora z winy Użytkownika Użytkownikowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Operatora z tego tytułu. Ograniczenie to nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami lub PNPK.

[ROZDZIAŁ IX: DANE OSOBOWE]

§ 25

Przetwarzanie danych osobowych

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały przedstawione w odrębnym dokumencie pt. „Polityka prywatności”.


2. Użytkownik, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby korzystania z Forum, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.


3. Jeżeli Użytkownik korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Operator ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.


4. W przypadku, gdy Użytkownik bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, i z tego powodu Operator poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Użytkownik może zostać zobowiązany do naprawienia Operatorowi szkody tym wywołanej na zasadach ogólnych prawa — w szczególności poprzez zwrot Operatorowi wszelkich udokumentowanych kosztów, w tym kosztów administracyjnych kar pieniężnych.

[ROZDZIAŁ X: PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ]

§ 26

Odstąpienie od Umowy przez Użytkownikabędącego konsumentem lub PNPK

1. Użytkownik będący konsumentem lub PNPK co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, składając Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Użytkownik powinien przesłać Operatorowi oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Operatora. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1.


2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm. — dalej: u.p.k.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:


a) o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od Umowy.


3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 2.


4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.


5. Operator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, do zwrotu których jest zobowiązany.


6. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

[ROZDZIAŁ XI: PROCEDURA REKLAMACYJNA]

§ 27

Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa nie jest wykonywana zgodnie postanowieniami Regulaminu, Użytkownik może złożyć reklamację.


2. Reklamację można złożyć:

a) poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny forum@edukacjainwestowania.pl;

b) poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, listem poleconym — na adres siedziby Operatora.


3. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko Użytkownika;

b) dane kontaktowe;

c) szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność świadczenia Usług Elektronicznych z Regulaminem.


4. Po otrzymaniu reklamacji Operator niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.

5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.

[ROZDZIAŁ XIII: POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW]

§ 28

Polubowne rozwiązywanie sporów

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php


2. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356);

b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między z Operatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

c) uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

c) korzystanie z Forum internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z Umową, która to Forum ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


[ROZDZIAŁ XIV: POSTANOWIENIA POZOSTAŁE I KOŃCOWE]

§ 29

Kontakt z Operatorem

1. Kontakt z Operatorem jest możliwy w następujący sposób:
1) pocztą elektroniczną: forum@edukacjainwestowania.pl;

2) pocztą zwykłą: Edukacja Inwestowania w Nieruchomości, ul. Starołęcka 7, Poznań.
3) telefonem: pod nr tel. +48 533 585 787 od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15.


2. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail.

§ 30

Postanowienia końcowe

1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:


a) zmiana warunków świadczenia Usług Elektronicznych;

b) konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;

c) konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;

d) konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze;

e) zmiany redakcyjne.


2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.


3. Zmiany niniejszego Regulaminu są publikowane na Forum, a ponadto Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Operator posiada adres e-mail Użytkownika).


4. Zmiany niniejszego Regulaminu zaczynają obowiązywać po 2 (słownie: dwóch) tygodniach od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 — z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać skrócony w przypadku, gdy obowiązek zmiany Regulaminu w określonym terminie będzie wynikał z właściwych przepisów prawa lub wydania określonej decyzji, wyroku lub innego orzeczenia (w szczególności z rygorem natychmiastowej wykonalności).


5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian.


6. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.


7. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.


8. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.


9. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu.


10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.


11. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Operatora, a w przypadku Użytkowników będących konsumentami lub PNPK — sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1575, z późn. zm.).


12. Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2021 r.

Załącznik nr 1: Wzór odstąpienia od Umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Adresat: Edukacja Inwestowania w Nieruchomości Spółka z o.o., ul. Kielecka 21, 61-351 Poznań, KRS: 0000412848, NIP: 7822547030.


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od następującej umowy: __________________________________________.


Data zawarcia umowy: ______________________


Imię i nazwisko konsumenta lub PNPK: ______________________


Adres konsumenta lub PNPK: ______________________


Podpis konsumenta lub PNPK: (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data: ______________________